تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1381 
نرم افزار 
اصفهان 
 
سطح 3